Privacy Policy

Laatste update: 31 mei 2018

Uw privacy is van essentieel belang voor DIFOREX met zetel te 85510 Heestert, Arteveldestraat 35 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0864.974.437.

Deze Privacy Policy van toepassing op (i) de website https://www.diforex.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DIFOREX en haar klanten.

DIFOREX tracht ten alle tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Het bezoeken van de Website en/of het aanmaken van een dossier bij ons impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

● Naam ● Voornaam ● Adres ● E-mailadres ● Telefoonnummer ● Rekeningnummer  ● Communicatievoorkeur

DIFOREX maakt geen gebruik van cookies.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij:

● Het aanmaken van een dossier ● Correspondentie met en uitgaande van DIFOREX ● Invullen van een contactformulier op de website van DIFOREX

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

DIFOREX kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

● Communicatie m.b.t. DIFOREX, haar werkwijze of de door haar geleverde diensten ● Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen ●Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart DIFOREX uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

Doorgifte aan derden

DIFOREX zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van DIFOREX en de optimalisering daarvan, zoals maar niet beperkt tot: ● Verwerking van betalingen ● Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet.

In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de  betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

In alle overige gevallen zal DIFOREX uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

De rechten van de betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DIFOREX en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met info@diforex.be. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

DIFOREX verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van DIFOREX, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan DIFOREX in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Update Privacy Policy

DIFOREX is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website te raadplegen.

Contacteer DIFOREX

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, gelieve ons te contacteren via info@diforex.be