disclaimer

privacybeleid

algemene voorwaarden

versie van toepassing sinds 26 augustus 2019.

Algemene voorwaarden

Yoeri Vandaele, hierna ‘expert’ doet er alles aan om aan zijn klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen expert en klant is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een expert is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de expert ten aanzien van zijn klanten. De contractuele relatie bestaat tussen de klant en de expert.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 1. Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van de expert kan ondermeer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, deskundigenonderzoeken. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van de expert bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

De verbintenissen van de expert zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspannings-verbintenissen.

Het verstrekte advies is dan ook volledig afhankelijk van de ter beschikking gestelde informatie en documentatie uit het dossier, inclusief de ter beschikking gestelde gegevensdragers. De klant draagt de exclusieve eindverantwoordelijkheid aangaande de herkomst en oorsprong van de aan de expert toevertrouwde gegevensdragers en informatie. De klant verbindt zich ertoe enkel rechtmatig verkregen gegevensdragers en informatie aan de expert te bezorgen. De expert kan hiertoe geen aansprakelijkheid dragen.

Artikel 2. Informatie

De klant verstrekt aan de expert, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van de expert, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van zijn dienstverlening mogelijk te maken. De expert is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

De expert informeert de klant over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier.

Artikel 3. Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een vertaler, laat de klant de keuze daarvan aan de expert. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken door een plaatselijke expert.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de klant.

Artikel 4. Vergoeding

1. De expert zal zijn werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de klant d.m.v. een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) administratiekosten, (3) voorgeschoten kosten (aan derden) en (4) provisies. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de klant toegestuurd.

2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een forfaitair bedrag door de expert bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het uurtarief van de expert die de betrokken prestaties verricht. Een tijdseenheid beloopt één tiende van een uur. Iedere aangevatte tijdseenheid wordt genoteerd als een volledige tijdseenheid. Het tarief per tijdseenheid bedraagt één tiende van het uurtarief.

De basisuurtarieven die door de expert gehanteerd wordt verlopen volgens de indicatieve tabel van Honoraria van Gerechtsdeskundigen, opgesteld op basis van de officiële gezondheidsindex van 2013 = 100; Deze worden geïndexeerd volgens deze gezondheidsindex.

De basisuurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, naar de moeilijkheidsgraad of het dringende karakter. De klant kan steeds alle geactualiseerde basisuurtarieven opvragen bij Diforex. Het actuele basisuurtarief die gehanteerd wordt is €140,- excl. BTW.

Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft de expert het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van de expert en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in :

het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of

het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat - tenzij anders overeengekomen werd - maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of

het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, parkeerkosten, ... aangerekend onder de post administratiekosten.

De kosten die de expert heeft voorgeschoten aan derden, zoals derde-deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

3. De expert behoudt zich het recht voor om aan de klant voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas zijn werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de klant betaalt aan de expert voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

4. De vermelding van een staat van erelonen en kosten in de boekhouding van de expert geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

5. Indien de klant niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de expert, zonder korting.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft de expert, zonder de klant voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (b) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen met een minimum van 100 EUR, onverminderd zijn recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft de expert in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De expert is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn overeenkomst met de klant.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. De expert kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of door derden.

2. De expert is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van zijn dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan de expert dan wel rechtstreeks aan de klant aanrekenen.

3. Niettegenstaande de expert redelijke inspanningen levert om zijn e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de klant tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. De expert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van zijn.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de klant niet toegestaan om de door de expert gemaakte adviezen, nota's, contracten,  documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan de expert toegekende opdracht.

Artikel 7. Beëindiging

1. Zowel de klant als de expert hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De klant is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. De expert maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de klant.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan de expert zich beroepen op zijn retentierecht alvorens zijn dossier aan de klant over te maken.

2. De expert is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van zijn overeenkomst met de klant.

Artikel 8. Archivering

De expert archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de klant terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle overeenkomsten tussen de expert en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

3. Uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen de expert en de klant.